მისთორი - შაომის ტექნიკის ყველაზე ფართო ქსელი საქართველოში

ნივთის დაბრუნება


მომხმარებელთა საყურადღებოდ!

გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან თავის არიდების მიზნით, გთხოვთ გულდასმით გაეცნოთ MiStore-ს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებს.


კანონისმიერი გარანტია:

შპს „მისთორში“ თქვენს მიერ შეძენილ ნივთზე მოქმედებს 2 (ორი) წლიანი კანონისმიერი გარანტია.


თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან.


საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.


საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი - ,, მომხმარებლების უფლებების დაცვის შესახებ კანონში ‘’ გაწერილი პირობების გათვალისწინებას . გაყიდვის შემდგომი ნაკლიანი მოწყობილობის უსასყიდლო შეკეთებას ან შეცვლას - სრული გარანტიის პერიოდში - 2( ორი ) წელი , რაც მოიცავს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად;
შენიშვნა : 2 (ორი) წლიანი სრული გარანტიის პირობებში თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება.


თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 (ექვსი) თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.


თუ ნივთის შემოწმებისას აღმოჩნდა, რომ ნივთს ნაკლი არ გააჩნია ან/და იგი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, კომპანიას არ ეკისრება არანაირი ხარჯი (მათ შორის ტრანსპორტირების) და ყველა დამატებით ხარჯს (ტრანსპორტირების და სხვა) გადაიხდის მომხმარებელი.


კომერციული გარანტია:


Xiaomi-ს ოფიციალური საგარანტიო მომსახურეობის ფარგლებში, ფილიალში შეძენილ ნივთებზე ვრცელდება 2 წლიანი გარანტია, კერდოდ: სერვისცენტრის დასკვნის საფუძველზე თუ ნივთს დაუდასტურდება ქარხნული წუნი , აღნიშნულ ნივთზე მოქმედებს 1 წლის განმავლობაში შეცვლითი ან შეკეთებითი გარანტია.


შენიშვნა: თუ საგარანტიო ვადის პირველ წელს სერვის ცენტრის დასკვნის საფუძველზე, ნივთს დაუდასტურდება ქახნული წუნი და კომპანია ვერ უზრუნველყოფს ნივთის შეცვლას ახლით ან შკეთებას, ამ შემთხევაში კომპანია მომხმარებელს დაუბრუნებს გადახდილ თანხას ან ნივთის ჩანაცვლება მოხდება გადახდილი ღირებულების შესაბამის სხვა ნივთში.
ხოლო საგარანტიო ვადის ბოლო 1 წლის მანძილზე მოქმედებს მხოლოდ შეკეთებითი გარანტია.


შენიშვნა: თუ საგარანტიო ვადის ბოლო წელს სერვის ცენტრის დასკვნის საფუძველზე, ნივთს დაუდასტურდება ქახნული წუნი და კომპანია ვერ უზრუნველყოფს ნივთის შკეთებას ამ შემთხევაში კომპანია მომხმარებელს ნივთს შეუცლის ახალი ნივთით ან ნივთის ჩანაცვლება მოხდება გადახდილი ღირებულების შესაბამის სხვა ნივთში.


თუ სერვისცენტრი დასკვნით დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით -მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პროდუქტის პირვანდელი სახე დაზიანებების გარეშეა შენარჩუნებული და აღნიშნულ ვადაში პროდუქტი წარმოდგენილია სრული კომპლექტაციითა და დაუზიანებელი ყუთით და ყუთში არსებული ყველა აქსესუარით;
ქარხნული წუნის დადგენასა და დიაგნოსტირებას უზრუნველყოფს შესაბამისი კვალიფიციური და ოფიციალური სერვის ცენტრი საქართველოში :


• თბილისი:
მიქსტეჩი : თამარ მეფის 12 ტელეფონი : 0322-50-02-36  [დიაგნოსტირება 10 სამუშაო დღე]
ტექნოსერვისი: ვაჟა-ფშაველას 30ა, 0322-31-20-00  [დიაგნოსტირება 10 სამუშაო დღე
ტექნოლაინი: ს.ცინცაძის 26 0322-30-40-80  [დიაგნოსტირება 10 სამუშაო დღე]


• ბათუმი:
ექსპრეს პლიუსი: ე.თაყაიშვილის 577-76-61-61  [დიაგნოსტირება 15 სამუშაო დღე]
ტექნოლაინი: ი.ჭავჭავაძის და დემეტრე თავდადებულის კვეთა 557-08-23-32  [დიაგნოსტირება 15 სამუშაო დღე]

MiStore-ს მიერ შექმნილი საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი - ,,მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონში ‘’ გაწერილი პირობების გათვალისწინებას:


> გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული ნივთის (ნაწილის) უსასყიდლოდ შეკეთებას ან შეცვლას. 

> საგარანტიო პერიოდში მოწყობილობის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას, რაც მოიცავს ასევე შეკეთებას/შეცვლას სათადარიგო ნაწილისა.
მნიშვნელოვანი!


იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მიერ შეძენილ პროდუქტს 24 (ოცდაოთხი) თვის განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი/ნაკლი მყიდველმა დაუყონებლივ უნდა წარმოადგინოს დაზიანებული ნივთი სერვის ცენტრში
სერვის ცენტრი უფლებას იტოვებს, უარი განაცხადოს საგარანტიო მომსახურების გაწევაზე ისეთ ნივთებზე რომლებიც დიაგნოსტირებისას აღმოჩნდება, რომ პროდუქტის დაზიანება/გაუმართაობა გამოწვეულია, შენახვის, ექსპლუატაციის ან/და სხვა პირობების დარღვევით. აღნიშნული შენახვა მოვლის ვადები განსაზღვრულია პროდუქტის მწარმოებელი ორგანიზაციის საგარანტიო პირობებით.


მომხარებლის მიერ გათვალისწინებულ უნდა იქნას, რომ ნივთის გადმოცემასთან ერთად მათზე გადადის მისი შემთხვევით დაღუპვის (განადგურების), გაფუჭების ან დაზიანების რისკი იმ შემთხვევაშიც თუ, მას მომხმარებლის დავალებით გადამზიდავი აგზავნის. ხსენებული რისკები მომხმარებელზე გადავა ნივთის გადამზიდავისთვის მიწოდების მომენტიდან.
მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.


ყველა სხვა დანარჩენი საკითხი რომელიც შეიძლება თქვენთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ იყოს გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ რათა მოვახდინოთ სწრაფი და ეფექტური მომსახურეობა:
შპს „მისთორი“


ს/კ: 405418935
ტელ: 0322 500 570
მეილი: info@mistore.ge
იურიდიული მისამართი: ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის 1
ფაქტობრივი მისამართი: ქ. თბილისი,უნივერსიტეტის 19