მისთორი - შაომის ტექნიკის ყველაზე ფართო ქსელი საქართველოში

გარანტია


2000x700-01-ddd1. საგარანტიო ვადა შპს „მისთორში“ შეძენილ პროდუქცუაზე შეადგენს 2 წელს გაყიდვის დღიდან.

2. ყიდვიდან 12 თვის განმავლობაში, რაიმე ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში ნივთზე მოქმედებს შეცვლითი ან შეკეთებითი გარანტია: თუ მომხმარებელს აქვს სერვის ცენტრის დასკვნა ქარხნულ წუნზე და კომპლექტაცია იქნება სრული, კერძოდ საგარანტიო ბარათი, ჩეკი , ყუთი და ყველა ის აქსესური რომელიც მოყვება ნივთს.

ხოლო საგარანტიო ვადის ბოლო 1 წლის მანძილზე მოქმედებს მხოლოდ შეკეთებითი გარანტია. შენიშვნა: თუ საგარანტიო ვადის ბოლო წელს სერვის ცენტრის დასკვნის საფუძველზე, ნივთს დაუდასტურდება ქახნული წუნი და კომპანია ვერ უზრუნველყოფს ნივთის შკეთებას ამ შემთხევაში კომპანია მომხმარებელს ნივთს შეუცლის ახალი ნივთით ან ნივთის ჩანაცვლება მოხდება გადახდილი ღირებულების შესაბამის სხვა ნივთში.

3. კომპლექტაციაში შემავალ აქსესუარებზე, კერძოდ: დამაკავშირებელ კაბელებზე, და დამტენებზე ვრცელდება ერთი კვირა გარანტია.

4. ნივთი არ უნდა იყოს ფიზიკური წუნის მქონე,რომელიც გამოწვეულია დაბლა დავარდნით ან ფიზიკური ზემოქმედებით, ამ შემთხვევაში ნივთი არ შეიცვლება ახლით.

5. საგარანტიო ჩაითვლება ბათილად, თუ მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან არ არის შევსებული სრულყოფილად.

6. საგარანტიო ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია მიმართოს გამყიდველ ორგანიზაციას ახალი საგარანტიო ბარათის მისაღებად, თუკი მომხმარებლის მხრიდან შესაძლებელია ისეთი საბუთების წარდგენა, რომელიც ადასტურებს საქონლის გაყიდვის ფაქტს და თარიღს. (სასაქონლო ან სალარო ქვითრები).

7. საგარანტიო მომსახურებას არ ექვემდებარება კომპლექტში შემავალი ქვემოთ მოყვანილი აქსესუარები: შალითები, ჩანთები, ღვედები, გადამყვანი კაბელები, დამტენები, ადაბტერები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.

8. საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო მომსახურება არ ვრცელდება შემდეგ შემთხვევებში:

> თუ გასულია საგარანტიო ვადა

> თუ მომხმარებელი არ აქვს წარმოდგენილი საგარანტიო ბარათი და ჩეკი, ნივთის ყუთი და მასში შემავალი ყველა აქსესუარი.

> თუ საგარანტიო ბარათზე მონაცემები შეცვლილი, გადაკეთებული ან წაშლილია.

> თუ ნივთის კორპუსზე და საგარანტიო ბარათზე ამძვრალია ან/და არ იკითხება პროდუქციის უნიკალური კოდი IMEI/SN

> თუ მოწყობილობას აღენიშნება მექანიკური დეფექტი ან დაზიანება, ნესტის მაღალი დონით, მაღალი ან დაბალი ტემპერატურით, ელ ენერგიის გაუმართაობის(ძაბვის გაუმართაობის გამო),ნაწარმში უცხო ნივთიერების მოხვედრით (საგნების, სითხის, მწერების და ა.შ.);

> თუ დაზიანებული ან ამძვრალია ნივთზე პლომბი ან ლუქი

თუ მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულებისათვის შეუსაბამო მიზნით.

თუ დაზიანება გამოწვეულია ვირუსების და მათი ანოლოგიური პროგრამების ზემოქმედებით, პაროლის დაყენებით ან შეცვლით, სტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფის მოდიფიცირებით და დაყენებით, მესამე პირთა პროგრამული უზრუნველყოფის მოხმარებით

> თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის ბუნებრივი ცვეთის გამო. ბუნებრივ ცვეთაში იგულისხმება მოწყობილობის ექსპლუატაციის შედეგად გამოწვეული ტექნიკური და გარეგნული მდგომარეობის ცვლილება ხანგრძლივი მოხმარების გამო.

> თუ პროდუქტი შეძენის დროს არის შხეფგამძლე ,წყალგამძლე და მტვრისადმი მდგრადი , თუმცა ეს თვისებები არ არის მუდმივი და შეიძლება დროთა განმავლობაში შემცირდეს ყოველდღიური ცვეთით, გარანტია არ ვრცელდება წყლისგან ან მტვრისგან დაზიანებულ პროდუქტზე. აღნიშნული გაფრთხილება ეხება იმ მოდელებსაც, რომლებზეც მწარმოებელი კომპანია ადასტურებს, რომ არის წყალგამძლე.

> თუ დეფექტი გამოიწვია არაორიგინალმა აქსესუარებმა (აკუმულატორი, დამტენი მოწყობილობა და ..)

> თუ მოწყობილობა დაზიანდა მის გვერდით განთავსებული სხვა მოწყობილობის გამო.

> თუ მოწყობილობა გახსნილი და დაშლილია თვითნებური შეკეთების ან რაიმე სხვა მიზნით.

> თუ დარღვეულია ექსპლუატაციის შენახვის წესები და/ან პირობები.

9. ნივთს რომელსაც გააჩნია ეკრანი(იგულისხმება მხოლოდ:ტელევიზორები, მონიტორები და ტელეფონები) და დაზიანებული აქვს პიქსელები: ტელევიზორისა და მონიტორების შემთხვევაში 4 პიქსელიდან ზევით , ხოლო ტელევონების შემთხვევაში 1 პიქსელიდან ზევით, შეძენიდან ერთი კვირის მანძილზე შეიცვლება ახალი ნივთით.

10. მოწყობილობის სერვისცენტრში წარსადგენად საჭიროა ქვითარი და საგარანტიო ფურცელი.

11. იმ შემთხვევაში თუ გაყიდვის თარიღის დადგენა შეუძლებელია, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, საგარანტიო ვადა გამოანგარიშდება საქონლის გამოშვების თარიღიდან.

12. კომპანია იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს საგარანტიო მომსახურებაზე, საგარანტიო პირობების დარღვევის შემთხვევაში.

13. მომსახურე სერვისცენტრი ვალდებულია დააკმაყოფილოს მომხმარებელი საგარანტიო ბარათში მითითებული პირობების შესაბამისად. წარდგენილ ნივთზე დიაგნოსტიკა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 2 კვირისა. წუნდებული ტექნიკის შეკეთება სერვის ცენტრში უნდა შესრულდეს მიღებიდან არაუგვიანეს 45 სამუშაო დღისა.

14. სერვის ცენტრის მისამართები:

> თბილისი: მიქსტეჩი : თამარ მეფის 12 ტელეფონი 0322-50-02-56; ტექნოლაინი: .ცინცაძის 26, 0322-30-40-80

> ბათუმი: ექსპრეს პლიუსი: .თაყაიშვილის 577-76-61-61 ტექნოლაინი: .ჭავჭავაძის და დემეტრე თავდადებულის კვეთა 557-08-23-32